Dades legals

AVÍS LEGAL

Denominació Social: Jordi Cabanas Llorens

Nom Comercial: La Masia els Fontirons

Domicili Social: Els Fontirons s/n, 08614 L’Espunyola

CIF/NIF: 77747068F

Telèfon: 639682702

e-Mail:info@masiafontirons.com

Nom del domini:www.masiafontirons.com

OBJECTE

El prestador Jordi Cabanas Llorens, responsable del lloc web www.masiafontirons.com, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les seves condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a la observació i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com qualsevulla altra disposició legal que fos d’aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol classe d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris les esmentades modificacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web del prestador pot emprar cookies (galetes, petits arxius d’informació els quals són enviats pel servidor a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions les quals són considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies emprades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva posterior transmissió i desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas s’empraran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte als esmentats continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a l’esmentat lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del prestador. No obstant i en compliment del disposat a l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col•laborant de manera activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En el cas que l’usuari consideri que existeix al lloc web qualsevol contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega sigui notificat de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que s’esdevinguin causes de força major (catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars) que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix al compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació d eles mesures de seguretat disposades a l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

El prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat informant als usuaris respecte als següents aspectes:

  • Dades del Responsable del tractament.
  • Dades tractades.
  • Fitxer en el qual s’emmagatzemen.
  • Finalitat del tractament.
  • Obligatorietat o no de facilitar-los, així com les conseqüències en cas de no facilitar-los.
  • Sobre als drets que assisteixen a tots els usuaris i el procediment per exercitar-los.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i la resta d’elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, textos i/o gràfics són propietat del prestador o en tot cas disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel•lectual e industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i /o comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de la propietat intel•lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos.

El prestador no autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, devent en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel•lectual, no implicant el seu únic esment o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat qualsevulla del prestador sobre els mateixos, així com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol mena d’observacions respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel•lectual o industrial, així com respecte qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el següent correu electrònic: info@masiafontirons.com

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en desenvolupar-les, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmetran expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.